ابلاغ عضو اصلی هیأت مدیره و نایب رئیس انجمن صنفی آموزشگاههای تهران