ابلاغ مربیگری رشته تاتو از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی