تقدیرنامه خزانه داری از مدیر کل مرکز آموزش فنی و حرفه ای