تقدیرنامه مدیران پیشکسوت از انجمن کارفرمایی مدیران مراقبت و زیبایی تهران