تقدیرنامه مدیر آموزشگاه از مدیر کل مرکز آموزش فنی و حرفه ای