لوح تقدیر روز معلم از رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی بهداشتی، آرایشی و پیرایشی تهران